MITEN JÄSENEKSI?

Haluatko liittyä seuramme jäseneksi? Hienoa! Liittyminen on helppoa kuin 1-2-3:

VARSINAINEN JÄSEN on täysivaltainen seuran jäsen, joka harrastaa ammuntaa tai kilpailee ammuntaurheilussa. Näin liityt varsinaiseksi jäseneksi:

Ota yhteyttä valmennuspäällikköömme Pentti Paavilaiseen (puh. 040 773 8889) sopiaksesi tutustumisesta toimintaamme. Tutustumiset järjestetään harjoitusvuoroillamme. Tarvitset jäsenanomukseesi kahden seuran jäsenen allekirjoituksen, jotka voit hankkia tutustumiskäynnin tai muun kontaktin kautta.


Tulosta ja täytä jäsenanomus. Palauta täytetty anomus hallitukselle.


Kun hallitus on ottanut vastaan jäsenanomuksesi, sinusta tulee koejäsen. Tällöin maksat vuosittaisen jäsenmaksun. Koejäsenyytesi aikana opimme tuntemaan sinut paremmin, mutta se myös mahdollistaa sinulle tunnustella seuran toimintaa ja ammuntaa harrastuksena. Koejäsenenä sinulla on oikeus edustaa seuraa arvokilpailuissa ja maksettuasi ratamaksut käyttää seuran hallinnoimia ratoja niiden käyttöaikoina. Sinulla on myös mahdollisuus vetää jäsenanomuksesi takaisin, jolloin säästät liittymismaksun!


Mikäli ammunta tuntuu kiinnostavalta ja seura sopivalta - ja seura toteaa, että sovit joukkoomme ja arvoihimme - hallitus ottaa jäsenanomuksesi käsittelyyn kuuden kuukauden (viimeistään kahden vuoden) kuluttua anomuksen jättämisestä. Jos hallitus hyväksyy hakemuksesi, sinusta tulee seuran varsinainen jäsen. Tällöin maksat liittymismaksun, joka on hakemuksen jättämisvuonna voimassa ollut liittymismaksu.KANNATTAJAJÄSEN on henkilö tai yhteisö, joka haluaa tukea seuran toimintaa, muttei itse harrasta seurassa ammuntaa. Kannattajajäseneksi voit liittyä seuraavasti:


Tulosta ja täytä kannattajajäsenanomus.Toimita anomus hallitukselle.


Hallitus vastaanottaa ja käsittelee anomuksen, jonka jälkeen hallitus toimittaa jäsentietosi. Kannattajajäsen maksaa ainoastaan vuosittaista kannattajajäsenmaksua. Jäsenetuna saat jäsenlehden ynnä muita kannattajajäsenetuja, ja voit osallistua yhdistyksen kokouksiin.

JÄSEN- JA RATAMAKSUT

Yhdistyksen syyskokous päättää jäsen- ja liittymismaksuista vuosittain.

Jäsenmaksut 2018
Aikuiset 50 euroa
Alle 20-vuotiaat 25 euroa

Seuran jäsenmaksusta seura ohjaa 26 euroa per aikuisjäsen Suomen Ampumaurheiluliitolle liiton jäsenmaksuna. Jäsenetuna saat SAL:n kustantaman Urheiluampuja-lehden.

Kannattajajäsen, yksityishenkilö 50 euroa
Kannattajajäsen, yhteisö 100 euroa tai sopimuksen mukaan

Mikäli liityt seuraan 1.9.-31.12. välisenä aikana, maksat vain 50% kyseisen vuoden jäsenmaksusta.

Liittymismaksut
Aikuiset 50 euroa
Alle 20-vuotiaat 25 euroa

Ratamaksut
Ratamaksu 40 euroa. Ratamaksun maksamalla saat käyttöoikeuden seuran hallinnoimille radoille koko vuodeksi.

Maksaminen ja tilinumero
Maksun saaja: Tampereen Urheiluampujat ry
Tilinumero: FI04 4503 0010 2888 54
Maksaessa viestikenttään merkitään jäsenen nimi ja mistä maksusta on kyse.
Esim. Matti Meikäläinen, jäsen- ja ratamaksut 2018.

UKK

Haluan mukaan. Mitä teen?
Ota yhteyttä Pentti Paavilaiseen (puh. 040 773 8889). Lue myös tarkentavat ohjeet tämän sivun yläreunasta.

Mitä lajeja voin harrastaa Tampereen Urheiluampujissa?
Tällä hetkellä seurallamme on resurssit pistooli- ja kiväärilajeihin sekä ilma- että ruutipuolella.

Tarvitsenko omaa asetta tai aselupaa aloittaakseni?
Et tarvitse. Voit aluksi lainata muiden aseita. Ensimmäinen aseesi on luultavimmin ilmapistooli tai -kivääri, jotka ovat lupavapaita.

Minkä ikäisiä otatte mukaan toimintaan?
Kaikenikäiset ovat tervetulleita seuramme toimintaan mukaan. Alaikäisillä tulee olla huoltajan suostumus.

TAMPEREEN URHEILUAMPUJAT RY - SÄÄNNÖT

24.2.2015

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tampereen Urheiluampujat ry. Yhdistyksestä käytetään lyhennettä TaU. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistys on perustettu 7.12.2014.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä urheiluammuntaan tarvittavan taidon kouluttamisen, ruumiillisen kunnon ja henkisen vireyden kehittämisen ja ylläpitämisen avulla kasvattaa heistä työkykynsä ja henkisten ominaisuuksiensa puolesta yhteiskunnalle hyödyllisiä kansalaisia, tarjota heille terveitä vapaa-ajan harrastuksia sekä edistää toimialueellaan yhdistyksen tarkoituksen mukaista toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen siihen osallisille, eikä se saa muutenkaan muodostua laadultaan pääasiallisesti taloudelliseksi.

Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n jäsenenä yhdistys noudattaa Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n sääntöjä. Suomen Ampumaurheiluliitto ry:stä käytetään näissä säännöissä lyhennettä SAL.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi hallitus hakemuksesta hyväksyä henkilön, joka on uskollinen lailliselle yhteiskuntajärjestykselle sekä sitoutuu noudattamaan yhdistyksen ja SAL:n sääntöjä ja päätöksiä.

Koejäseneksi aikovan on täytettävä jäsenanomus ja palautettava se yhdistyksen hallitukselle. Anomuksessa on oltava kahden suosittelijan allekirjoitus. Suosittelijoiden on oltava yhdistyksen jäseniä. Koeaika kestää vähintään puoli vuotta, korkeintaan kaksi vuotta, jonka jälkeen hallitus päättää koejäsenen hyväksymisestä varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä. Koejäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja on valmis toimimaan yhdistyksen tarkoitusta edistäen.

Yhdistyksellä on seuraavanlaisia jäseniä:

Kunniapuheenjohtaja
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen hallituksen esityksestä syyskokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut varsinainen jäsen. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajana voi samanaikaisesti olla useampi henkilö.

Kunniajäsen
Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen hallituksen esityksestä syyskokouksen päätöksellä kutsua varsinainen jäsen, joka on erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Ainaisjäsen
Ainaisjäseneksi voidaan yhdistyksen hallituksen esityksestä syyskokouksen päätöksellä kutsua varsinainen jäsen, joka on suorittanut kertasuorituksena 20 vuoden jäsenmaksun, ollut seuran jäsenenä yhtäjaksoisesti 30 vuoden ajan tai tehnyt seuralle huomattavia palveluksia.

Varsinainen jäsen

Koejäsen

Kannatusjäsen
Kannatusjäseniksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilöitä tai oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Maksettua jäsenmaksua ei palauteta riippumatta eron syystä.

Ero katsotaan astuvan voimaan heti, kun ilmoitus on tehty. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa ja muut velvoitteensa toimintavuoden loppuun saakka sekä palauttamaan jäsenkorttinsa välittömästi yhdistykselle.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen

Erottamispäätöksestä on erotetulla oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle neljäntoista päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaantipäivästä, kyseistä päivää lukuun ottamatta. Erottamispäätös astuu voimaan heti määräajan päätyttyä.

Mikäli erotettu jäsen tekee edellä olevassa momentissa mainitun vetoomuksen, on hänet katsottava erotetuksi yhdistyksestä vasta sitten, jos yhdistyksen kokous vahvistaa erottamispäätöksen.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja ja hänen on palautettava jäsenkorttinsa välittömästi yhdistykselle.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päätetään yhdistyksen syyskokouksessa vuosittain. Kunniapuheenjohtajat, kunniajäsenet ja ainaisjäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Koejäsen maksaa liittyessään jäsenmaksun. Varsinaiseksi jäseneksi hyväksymisen jälkeen hän maksaa yhdistykselle liittymismaksun.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä kuuteen muuta varsinaista jäsentä sekä yhdestä kolmeen varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Varajäsenellä on oikeus osallistua hallituksen kokoukseen, jossa hänellä on puheoikeus. Mikäli varsinainen jäsen on estynyt osallistumasta kokoukseen, tulee varajäsen hänen sijaisekseen - tällöin varajäsenellä on äänioikeus.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi ja toiminnantarkastus / tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhdistyksen kokouksen määräämänä aikana liittymis- ja jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja ainaisjäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä ja koejäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen, hallituksen ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokousten pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Hallituksen, valiokuntien ja toimikuntien sekä jaostojen pöytäkirjat tarkastetaan heti seuraavassa kokouksessa.

Kaikissa kokouksissa tapahtuu vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin. Valtakirjalla ei voi äänestää.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian kokouksen esityslistalle yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle seuraavasti:
kevätkokouksessa käsiteltävät asiat tammikuun ensimmäiseen päivään mennessä
syyskokouksessa käsiteltävät asiat syyskuun ensimmäiseen päivään mennessä.
Kokouksessa muuna asiana käsiteltävät asiat on saatettava koolle kutsujan tietoon ennen kokouksen aloittamista.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. käsitellään muut esille tulleet asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
7. valitaan tulevan hallituksen koko
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. Valitaan edustajat SAL:n vuosi- ja Hämeen Alueen kokouksiin sekä muihin yhdistyksen etua valvoviin elimiin
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12. käsitellään muut esille tulleet asiat.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13§ Muita määräyksiä

Yhdistyksen kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi yhdistyksen sisäistä toimintaa järjestäviä säädöksiä, perustaa alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.